• Hoelang duurt het voor ik na m'n aanvraag abonnee ben?

  Gemiddeld 21 werkdagen. Deze termijn geldt alleen als de aanvraag correct is ingevuld en compleet met de juiste bijlagen is ontvangen. De regelgeving stelt dat een complete aanvraag in elk geval binnen 8 weken afgerond moet zijn.

 • Wanneer kan een organisatie abonnee worden?

  Een organisatie kan abonnee worden als zij valt onder de werking van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. In de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg wordt voor een nadere invulling van dit begrip verwezen naar de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz definieert het begrip zorgaanbieder als volgt:

  • Een rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent.
  • Een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen, alsmede
  • Een natuurlijke persoon die bedrijfsmatig zorg doet verlenen.
 • Kan een maatschap abonnee worden?

  Een maatschap kan als abonneeorganisatie in het UZI-register worden geregistreerd wanneer er sprake is van een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen. Er is sprake van een organisatorisch verband wanneer er binnen de maatschap afspraken zijn gemaakt over de zorgverlening, bijvoorbeeld over de vraag wie welk dagdeel voor zijn rekening neemt of over het gebruik van een gemeenschappelijke onderzoeksruimte.

  Indien ieder als zelfstandige beroepsbeoefenaar werkzaam is, een eigen praktijkruimte heeft en geen onderlinge afspraken hebben gemaakt over gemeenschappelijke ruimten voor zorgverlening is het alleen mogelijk om de zelfstandige beroepsbeoefenaar als abonneezorgverlener in het UZI-register te registreren.

 • Wat is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

  De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gaat over kwaliteit en klachtrecht van cliënten in de zorgsector en is sinds 1 januari 2016 van kracht. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. De wet geldt niet voor zorg die de gemeente regelt, zoals huishoudelijke hulp en jeugdhulp.

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt met ingang van 1 januari 2016 toezicht op de naleving van de Wkkgz. Zowel de cliënten als de inspectie hebben met de nieuwe wet meer mogelijkheden om de zorgaanbieder te stimuleren tot het leveren van goede zorg.

 • Wat is een AGB-code en waar kan ik deze aanvragen?

  Binnen de gezondheidszorg zijn vele individuen, kleine en grote organisaties actief. In de elektronische communicatie tussen deze partijen is het belangrijk elke partij goed te identificeren. Dat doet Vektis, het centrum voor informatie en standaardisatie voor de zorgverzekeraars. Vektis houdt namenbestanden bij en geeft codenummers uit aan partijen in de zorg. Dit systeem heet Algemene Gegevensbeheer Zorgverleners (AGB). Op de UZI-aanvraagformulieren wordt naar uw AGB-code gevraagd.

  Aanvragen AGB-code 
  Via http://www.agbcode.nl kunt u nagaan of u al een AGB-code hebt. Neemt u voor informatie over het aanvragen van een AGB-code contact op met Vektis: telefoonnummer 0900-agbcode (09002422633) of e-mailadres servicedesk@vektis.nl.

 • Welke AGB-code moet ik gebruiken?

  Het opgeven van een AGB-code is niet verplicht. Als u dit wilt kunt u een AGB-code in de certificaten op de UZI-pas laten opnemen. In onderstaande tabel ziet u welke AGB-code bij welke situatie hoort.

  Type aanvraag AGB-code
  Abonnee zorgverlener AGB-zorgverlenercode
  Abonnee organisatie AGB-praktijk of instellingscode
  UZI-zorgverlenerpas AGB-code pashouder

  Bij een UZI-zorgverlenerpas neemt het UZI-register altijd de AGB-zorgverlenercode van de pashouder op en niet de AGBAGBcode van de praktijk of instelling. Dit kan een reden zijn voor een abonnee organisatie om de AGB-code niet in de certificaten op de UZI-pas te laten opnemen.

  Is bij de abonneeregistratie een AGB-code opgegeven, dan neemt het UZI-register bij de aanvraag van een servercertificaat, medewerkerpas op naam of niet op naam in de certificaten automatisch de AGB-code van de abonnee op.

 • Welke organisaties komen in aanmerking voor het abonneetype organisatie?

  Het abonneetype organisatie is bedoeld voor instellingen zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, indicatieorganen zoals bedoeld in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg en jeugdhulpaanbieder zoals bedoeld in de Jeugdwet.

  Een indicatieorgaan is:

  • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), zoals genoemd in artikel 7.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg.

  Instelling:

  • Een rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent,
  • Een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen, alsmede
  • Een natuurlijke persoon die bedrijfsmatig zorg doet verlenen.

  Jeugdhulpaanbieder:

  • Natuurlijke persoon die, het verband van natuurlijke personen dat of de rechtspersoon die bedrijfsmatig jeugdhulp doet verlenen onder verantwoordelijkheid van het college.
 • Kan een eenmanszaak abonnee worden?

  Een eenmanszaak kan als abonneeorganisatie in het UZI-register worden geregistreerd wanneer er binnen de organisatie zorg wordt verleent door meer dan één zorgverlener.
  Indien er geen andere zorgverleners binnen de eenmanszaak werkzaam zijn is het alleen mogelijk om de zelfstandige beroepsbeoefenaar als abonneezorgverlener in het UZI-register te registreren.