Privacyverklaring

Voor het realiseren van onze wettelijke taken is gegevensverzameling en -uitwisseling noodzakelijk. Het CIBG heeft privacy en de bescherming van persoonsgegevens hierbij hoog in het vaandel staan. Wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier. Wij houden ons daarbij aan de wet- en regelgeving.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

U vindt hier de volgende onderdelen:

 • Welke gegevens verwerkt het CIBG voor het UZI-register
 • Waarom verwerkt het CIBG deze persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaart het CIBG uw persoonsgegevens?
 • Uw rechten
 • Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?
 • Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Missie van het ministerie van VWS

Deze privacyverklaring herzien wij regelmatig.

Welke gegevens verwerkt het CIBG voor het UZI-register?

Het CIBG verwerkt voor het UZI-register alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor voor het uitvoeren van haar wettelijke taak. Voor het UZI-register kunt u denken aan:

 • NAW-gegevens
 • Identiteitsgegevens
 • Kopie ID-bewijs
 • BIG-nummer
 • BSN-nummer
 • KvK-nummer
 • Diploma
 • Registratienummer kwaliteitsregister(s)

Daarnaast gebruiken wij uw contactgegevens zoals een e-mailadres om u te kunnen informeren over relevante zaken rondom uw registratie en of UZI-middel(en). Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt Het CIBG alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Waarom verwerkt het CIBG deze persoonsgegevens?

Het UZI-register is een register van zorgaanbieders en indicatieorganen. Bij registratie als abonnee en de aanvraag van UZI-middelen wordt een set van gegevens opgenomen. Het betreft de gegevens die noodzakelijk zijn om vast te kunnen stellen welke persoon of rechtspersoon ingeschreven staat, aan wie een UZI-middel is verstrekt, wat de grondslag voor de inschrijving /uitgifte UZI-middel is en op welke wijze de ingeschrevene / pashouder bereikt kan worden.

Het CIBG verwerkt voor persoonsgegevens voor het UZI-register op basis van onderstaande wet- en regelgeving:

 • Wet aanvullende bepalingen persoonsgegevens in de zorg
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg
 • Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
 • Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg
 • Europese Verordening Elektronische Identificatie en Vertrouwensdiensten (eIDAS)
 • Programma van eisen PKI-overheid 
 • Certification Practice Statement (CPS)

Uw rechten

U heeft een aantal rechten, zoals het inzag- en recht op vergetelheid.

Verzoek indienen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u in ons bezit hebben, kunt u via het 'formulier AVG-verzoek' een inzageverzoek doen. Het CIBG behandelt uw verzoek binnen 4 weken. U kunt uw verzoek digitaal of eventueel per post indienen via: info@uzi-register.nl of via CIBG/KCC-AVG, Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag.

Vaststellen identiteit

In kader van de bescherming van uw gegevens en uw privacy is het vaststellen van uw identiteit onderdeel van de verwerking van uw inzageverzoek. Lees op Rijksoverheid.nl hoe u via de KopieID app veilig een kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken.

Het recht op vergetelheid

Het verwerken van persoonsgegevens door het CIBG heeft een wettelijke basis. Hieruit volgt ook een bewaarplicht van de gegevens. Binnen de bewaartermijn mogen we deze gegevens niet verwijderen. Het recht op vergetelheid is daarom, binnen die termijn, niet van toepassing.

U heeft uiteraard wel de mogelijkheid uw UZI-middel in te trekken via onze website. Dit heeft echter niet tot gevolg dat al uw gegevens direct worden verwijderd. Het UZI-register heeft na het intrekken van uw UZI-middel(en) de verplichting uw gegevens voor de duur van minimaal zeven jaar te bewaren.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

In een aantal gevallen is het CIBG bevoegd en soms zelfs verplicht om aan andere (overheids)organisaties gegevens en inlichtingen te verstrekken.

Het CIBG deelt gegevens van het UZI-register met o.a. de volgende organisaties

 • KPN B.V. (productie van de UZI-pas)
 • Cannock (facturering van UZI-middelen)
 • Dynalogic, (uitgifte UZI-passen en de identiteitsvaststelling)

Deze organisaties verwerken uw gegevens in opdracht van het UZI-register. Om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hebben wij met deze organisaties een verwerkersovereenkomst afgesloten. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Het CIBG hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Uitgangspunten

Voor een wettelijke reden en voor een doel
Het CIBG verwerkt persoonsgegevens wanneer er een wettelijke reden is om ze te mogen verwerken of op basis van toestemming. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.

Met zo min mogelijk gegevens
Het CIBG verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken we minder of geen persoonsgegevens.

Inbreuk op privacy zo klein mogelijk
Het CIBG zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer mogelijk kiezen we daarbij voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken.

Bewaren alleen zolang het nodig is
Bij het CIBG bewaren we uw persoonsgegevens:

 • niet langer dan wettelijk is toegestaan;
 • of op grond van de archiefwet is vereist;
 • of zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Maatregelen

Betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid
Het CIBG neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat het CIBG zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken;
 • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging;
 • Het CIBG maakt afspraken over maatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters en controleert of externe partijen deze afspraken nakomen.

Functionaris voor Gegevensbescherming
Het CIBG is onderdeel van het ministerie van VWS. Het ministerie van VWS heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of het ministerie en de uitvoeringorganisaties de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepassen en naleven. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving.

Vragen aan de FG kunt u digitaal stellen via FG-VWS@minvws.nl of schriftelijk via:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens
Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen en strafrechtelijke gegevens zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming.

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Missie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

CIBG is onderdeel van het ministerie van VWS. Nederland gezond en wel. Dat is het motto van ons ministerie. Zorg voor ouderen en jongeren en voor hen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. En bij de zorg voor mensen hoort ook de zorg voor hun gegevens. Gegevens die zij zelf of via professionals uit het veld met ons delen; vrijwillig, op basis van een wettelijke verplichting of omdat het - bijvoorbeeld in de vorm van wetenschappelijk onderzoek of door het bijhouden van registers - in het belang is van onze nationale en soms ook de internationale volksgezondheid.